Verwijzing

Indien u last heeft van psychische problemen is uw huisarts uw eerste aanspreekpunt. Deze zal, vaak met de hulp van een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), proberen om u te helpen. Pas wanneer dit niet lukt of wanneer uw problemen te gecompliceerd zijn zal de huisarts u verwijzen voor hulpverlening door een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

 

Basis GGZ en Specialistische GGZ

Basis GGZ (BGGZ) betreft de eerstelijns psychologische zorg, oftewel kortdurende zorg. Specialistische GGZ (SGGZ) betreft tweedelijns psychologische zorg en is veelal langer durend. Voor alle behandelingen die onder deze zorg vallen is een verwijzing van de huisarts nodig. De verwijzer (de huisarts, evt. in overleg met de POH-GGZ) bepaalt voor welke behandeling u verwezen wordt.

De verwijzer let op de mate waarin uw problematiek een risico vormt voor u of de mensen om u heen; hij schat de complexiteit van uw hulpvraag in; hij bepaalt of er sprake is van een in de DSM-V benoemde stoornis (= een stoornis die omschreven wordt in een handboek met psychiatrische ‘etiketten’: bijvoorbeeld sociale fobie of depressie) en hij maakt een inschatting van de duur en ernst van de symptomen. Op basis van die inschatting wordt u een aantal gesprekken bij de POH-GGZ van de huisarts geboden of naar mij verwezen voor zorg die valt onder de BGGZ dan wel de SGGZ.

 

Behandeling

In mijn praktijk behandel ik vooral mensen voor Specialistische GGZ. U komt voor deze SGGZ in aanmerking als de verwijzer inschat dat uw hulpvraag intensievere en langduriger zorg nodig heeft. In het kader van Basis GGZ doe ik enkel kortdurende EMDR behandelingen.